Mali Regülasyon Olarak Sağlık Regülasyonlarının Sağlık Kurumlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Uygulama Tebliği

Mustafa Alpin GÜLŞEN, Mustafa YILDIRAN

Öz


Sağlık alanında yapılan bir kamu regülasyonu olarak Sağlık Uygulama Tebliği, sağlık piyasalarını doğrudan etkileyen bir fiyat regülasyonudur. Çalışma kapsamında regülasyonlara, piyasaların arz, talep ve dolayısıyla fiyat yapısını negatif yönde etkileyen bir kamu müdahalesi olarak bakılmaktadır. Çalışmanın amacı ülkemizin sağlık piyasasını finansal ve idari açıdan doğrudan etkileyen ve bir sağlık regülasyonu aracı olan Sağlık Uygulama Tebliği’nin özellikle üniversite hastanelerinin mali yapısında neden olduğu etkilerin analiz edilmesidir. Bu kapsamda çalışmada kamu ile piyasa yaklaşımlarının regülasyona nasıl baktığının yanı sıra SUT ile regülasyonlar arasında çeşitli ilişkilerden bahsedilmiş ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Sözcükler: Sağlık uygulama tebliği, Regülasyon, Sağlık regülasyonu, Üniversite hastaneleri


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553