Düz ve Artan Oranlı Kişisel Gelir Vergisi Tarifelerinin Ekonomik Etkileri

Nagihan BİRİNCİ, Haydar AKYAZI

Öz


Kamu maliyesi alanında uzun yıllar boyunca vergilemede ve gelir dağılımında adalete en uygun tarifenin artan oranlı gelir vergisi tarifesi olduğu görüşü benimsenmiştir. Ancak 1980’li yıllarda gerçekleştirilen
vergi reformları kapsamında, bu tarifenin mükelleflerin çalışma isteğini azalttığı, tasarruf ve yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilediği ve ekonomik gelişmeyi engellediği ileri sürülmeye başlanmıştır. Bunun neticesinde düz oranlı gelir vergisinin uygulanabilirliği konusu tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, düz ve artan oranlı kişisel gelir vergisi tarifelerinin ekonomik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle ilgili literatür yardımıyla bu tarifelerin ekonomik etkileri tasarruf, yatırım, büyüme ve gelir dağılımı boyutlarıyla ele alınmıştır. Çalışmada her iki tarifenin de kendine has bir takım sorunlarının mevcut bulunduğu, bununla birlikte artan oranlı tarifenin dilimlerinin makul bir şekilde belirlenmesi suretiyle tasarruf, yatırım ve büyüme gibi ekonomik faktörler üzerindeki olumsuz
etkilerinin hafifletilebileceği sonucuna varılmıştır.


Anahtar Sözcükler: Düz ve artan oranlı gelir vergisi, Ekonomik etki, Gelir dağılımı, Büyüme


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553