Borsa İstanbul’da Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Firma Değeri: Olay Çalışması

Barış KAVCAR, Ümit GÜMRAH

Öz


Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu 7 ve üzerinde olan ve Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim endeksine girmiş 55 firmanın ilk not aldıkları tarih olay günü kabul edilerek hisse senedi fiyatlarının olaya tepkisinin gözlemlenmesi amacıyla olay çalışması uygulanmıştır. İki aşamalı planlanan çalışmada ilk önce pazar modeli kullanılarak anormal getiriler hesaplanmış ve olay gününün 10 gün öncesi ve sonrası için parametrik t testi yardımıyla istatistiki olarak anlamlı anormal getiriler tespit edilmiştir.
İkinci aşamada Wilcoxon İşaret Testi kullanılarak anormal getiriye sahip firmaların ortak özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortalama anormal getirilerde anlamlı bir durum tespit edilememiş, ancak bazı firmalarda anlamlı anormal getiriler tespit edilmiştir. Genel olarak, kurumsal yönetim ilkelerine uyum Türkiye’de beklenenin aksine firma değerini artırmamaktadır.


Anahtar Sözcükler: Kurumsal yönetim endeksi, Olay çalışması, Firma değeri


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553