Üniversite Öğrencilerinin Çevreci Reklamlara Yönelik Tutumlarını Etkileyen Demografik Faktörlerin Belirlenmesi: Ampirik Bir Çalışma

Baran ARSLAN, Tolga DURSUN

Öz


Pazarlama anlayışındaki gelişmelere bakıldığında üretici odaklı bir yaklaşımdan tüketici odaklı bir yaklaşıma geçildiği görülmektedir. Tüketici odaklı yaklaşım ekseninde firmalar tüketicilerin içinde yaşadığı çevre ve çevresel sorunlarla da yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Artan çevre kirliliği, doğal kaynakların hızlı bir şekilde yok olmaya devam etmesi gibi nedenler tüketicileri ve dolayısıyla üreticileri de çevresel konulara duyarlı hale getirmiştir. Üreticiler pazarlama faaliyetlerini çevre dostu bir anlayışla
gerçekleştirmektedir. Bu pazarlama faaliyetlerinden biri de hiç kuşkusuz çevreci reklamlardır. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin çevreci reklamlara karşı tutumlarını etkileyen demografik faktörlerin belirlenerek bu alandaki uygulayıcılara ve akademisyenlere gerekli bilgileri sağlayabilmektir. Bu
amaçla hazırlanan anket İstanbul’da yaşayan 427 öğrenciye uygulandı. Frekans dağılımları, güvenirlilik analizi, faktör analiz, t-testi ve anova testi yapıldı. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin cinsiyeti, yaşı, anne ve baba eğitim durumları ve aile gelir durumları çevreci reklamlara yönelik tutumlarında farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Sözcükler: Çevreci reklam, Tutum, Bireysel faktörler


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553