Türkiye’de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sektörel Analizi

Can USTA, Metin BERBER

Öz


Bu çalışmada, Türkiye’de sektörel enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1970-2012 döneminde yıllık veriler kullanılarak, Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ulaştırma ve sanayi sektörlerinde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik olduğunu gözlenmiştir. Ulaşılan bu sonuç geri besleme hipotezini doğrulamaktadır. Çalışmanın diğer bir sonucu ise, tarım ve konut sektörleri enerji tüketimiyle ekonomik büyüme arasında bir ilişkinini bulunamamış olmasıdır. Bu sonuç ise nötr hipotezini doğrulamaktadır. Bulunan sonuçlar doğrultusunda, tarım ve konut sektörlerinde enerji korunum politikalarının uygulanmasının ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir.


Anahtar Sözcükler: Enerji tüketimi, Ekonomik büyüme, Toda-Yamamoto nedensellik


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553