Katılım Bankacılığı Sektöründe Bireysel Müşterilerin Banka Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği

Turhan ANAÇ, Ferudun KAYA

Öz


Bu araştırma ile faizsiz bankacılık sisteminde bireysel müşterilerin katılım bankacılığını tercih etme nedenlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; bilgi edinmeyi amaçlayan ve durum tespiti yapmaya katkı sağlayan betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, İstanbul ilinden rassal olarak seçilen bireysel müşterilere uygulanan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Ankete başlarken bir eleme sorusu ile “Katılım bankacılığını kullanıyor musunuz?” sorusuna olumlu yanıt veren bireylere anket
uygulanmıştır. Anket yöntemi ile elde edilen bulguların özetlenmesi için frekans dağılımı, hazırlanan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini ölçmek için faktör analizi, değişkenlerin orta değerden farkını tespit edebilmek için t-testi uygulanmıştır.


Anahtar Sözcükler: Faizsiz finans, Katılım bankacılığı, Bireysel müşteri


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553