Sosyal Sermayenin İnovasyon Üzerindeki Etkileri

İsmail KİTAPÇI

Öz


Sosyal sermaye sermayenin maddi olmayan kısmını incelemektedir. İnovasyon ise fırsatları yeni fikirlere dönüştürmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkelerin rekabet gücü kazanmalarını ve ekonomik kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda inovasyon sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yeni bakış açılarını ve yeni farkındalıkları ortaya çıkarmaktadır. Sosyal sermaye ise kişisel etkileşimlere, ağların oluşmasına ve değerli bilgilerin dolaşımına imkan
sağlamaktadır. Aynı zamanda sosyal sermayenin varlığı bireyler arasındaki koordinasyon çabalarını daha etkin hale getirerek işbirlikçi yapıların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sosyal sermaye bu tür özelliklerinden dolayı inovasyon için bir önkoşul oluşturduğu gibi motivasyonel bir güç olarak
inovasyon üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Özellikle Dördüncü Sanayi Devrimi’nin yaşandığı günümüz dünyasında sosyal sermayeye dayalı inovasyon anlayışı ülkelerin ekonomik gelişimine önemli
bir katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada öncelikle sosyal sermaye ve inovasyon ilişkisi açıklandıktan sonra sosyal sermayenin inovasyon üzerindeki etkileri incelenmektedir.


Anahtar Sözcükler: Sosyal sermaye, İnovasyon, Ağlar, Bilgi, Güven


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553