Almanya’nın Birleşmesinin 20. Yılı: Ekonomi Politikalarının Başarısı Açısından Bir Değerlendirme

Ömer Şanlıoğlu

Öz


Almanya’nın 3 Ekim 1990 tarihinde birleşmesi sonrasında uygulamaya koyduğu iktisat politikaları Türkçe iktisat literatüründe yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, iki Almanya’nın birleşmesinin ardından uygulanan iktisat politikalarının başarısını değerlendirmek ve hedeflenen entegrasyon seviyesine niçin ulaşılamadığının sebeplerini ortaya koymaktır. Özellikle, Para Birliği ve özelleştirme politikaları, yatırım teşvikleri ile transfer harcamalarının yanı sıra büyüme, işsizlik, ihracat gibi başlıca makro ekonomik göstergeler açısından hedeflere hangi ölçüde ulaşıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Aşırı değerli kur düzeyi Doğu Alman kamu işletmelerinin rekabetini olumsuz yönde etkilemiştir. Doğu eyaletlerindeki kamu işletmelerinin bazıları hızlı bir şekilde özelleştirilirken, önemli bir kısmı tasfiye edilmiştir. Yapılan tüm sübvansiyon ve yatırım harcamalarına rağmen, aradaki gelişmişlik farkı önemini devam ettirmektedir.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553