Bütünleşik Entropi Ağırlık-Vıkor Yöntemi İle Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü

A. Cansu GÖK-KISA, Selçuk PERÇİN

Öz


Bilişim ve teknoloji dünyasının getirdiği yeniliklerle birlikte oluşan risk ortamında firmalar ayakta kalabilmek için kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak performanslarını artırmayı hedeflemektedirler. Günümüz teknoloji çağında, bilişim teknolojisi firmaları ülke ekonomilerine katkısı bakımından giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada çok kriterli karar verme (ÇKKV) teknikleri ile dünyada önemli bir yeri olan “Forbes” dergisinin açıkladığı “Global 2000” listesinde, en büyük şirketler arasında
yer alan bilişim teknolojisi sektöründeki bilgisayar donanım firmalarının performans ölçümünü yapmak amaçlanmıştır. Bütünleşik olarak iki aşamada gerçekleştirilen uygulamada, literatüre uygun şekilde belirlenen değerlendirme kriterlerini ağırlıklandırmak için öncelikle objektif bir ağırlıklandırma yöntemi olan Entropi tekniği kullanılmıştır. İkinci aşamada ise hesaplanan önem ağırlıkları yardımıyla VIKOR yöntemi kullanılarak söz konusu firmaların performanslarına göre sıralanması sağlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Entropi ağırlık, VIKOR, Performans ölçümü, Bilişim teknolojisi


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553