Zamanla Değişen Beta: Borsa İstanbul Bankacılık Sektörü Uygulaması

Ümit GÜMRAH, Serhat KONUK

Öz


Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların betalarının zamanla değişiminin gözlenmesi ve değişimi açıklayan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aralık 2001 ve Şubat 2017 arasında Borsa İstanbul 100 (BİST100) endeksinde işlem gören 12 adet bankanın zamanla değişen betaları, günlük veriler kullanılarak Çok Değişkenli Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans-BEKK (BEKKGARCH) analizi yardımıyla hesaplanmış ve betanın zamanla değişimi gözlenmiştir. Çalışmanın ikinci
aşamasında betanın değişimini etkileyebilecek sistematik risk faktörlerin ve eğilimin belirlenmesi amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlara göre bankacılık sektöründe beta zamanla 1’e yaklaşmakta ve gösterge tahvil faiz oranı zamanla değişimi açıklayan faktör olarak ortaya çıkmaktadır.


Anahtar Sözcükler: Zamanla değişen beta, Çok değişkenli GARCH BEKK, Bankacılık


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553