Sağlık Okuryazarlığının Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi

Kahraman ÇATI, Yalçın KARAGÖZ, Fuat YALMAN, Yusuf ÖCEL

Öz


Bu çalışmanın amacı; hastaların sağlık okuryazarlık düzeylerinin memnuniyet düzeylerini ne ölçüde etkilediğini ortaya koymaya çalışmaktır. Bunun yanı sıra hastaların sosyo-demografik özelliklerine göre sağlık okuryazarlık düzeylerinin ve memnuniyet düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek araştırmanın bir diğer amacıdır. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. 350 hastanın doldurmuş olduğu anket değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23.00 ve AMOS 23.00
paket programında değerlendirilmiştir. Araştırmada sağlık okuryazarlık ve memnuniyet ölçeklerinin geçerliliğini ortaya koymak için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda faktörler belirlenmiştir. Daha sonra bu faktörlere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu faktörler; “genel memnuniyet”, “sağlıkla ilgili sosyal medya haberlerini anlayabilme”, “kendi sağlık durumunu değerlendirebilme”, “acil sağlık bilgilerine ulaşabilme”, “sağlıklı yaşamaya önem verme ve sağlık haberlerinin doğruluğunu yargılayabilme” şeklindedir. Daha sonra belirlenen faktörlerle demografik değişkenler arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için ANOVA analizi
uygulanmıştır. Yapısal Eşitlik analizi ile sağlık okuryazarlık düzeyi ve memnuniyet ölçeklerinin tüm uyum iyiliği kriterleri açısından kabul edilebilir değerler ürettiği sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu bulgular; sağlık okuryazarlığının hasta memnuniyetini etkilemede ortaya konulan kavramsal modelinin, geçerli bir model olduğunu göstermektedir. Bir diğer sonuç ise Sağlık okuryazarlığı ve hasta memnuniyeti arasındaki ilişki katsayılarının negatif olmasıdır. Dolayısıyla düşük sağlık okuryazarlık düzeyinin hasta memnuniyetini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sağlık okuryazarlığı, Hasta memnuniyeti

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553