ISO 27001 Standardı Kapsamında Kurumsal Bilgi Güvenliği ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama

Şerife ÖNDER

Öz


Hem kamu hem de özel işletmeler açısından bilginin oluşturulması ne kadar önemli ise, oluşturulan bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması da en az onun kadar önemli bir konudur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak geliştirilen standarttır.
Bu çalışmada bilgi güvenliğinin işletmelerde bir uygulaması olan ISO 27001 sertifikasının varlığı ile şirket performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı analiz edilecektir.
Yapılan analizde BIST 100 endeksinde yer alan işletmeler örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışmada Lojistik Regresyon Modeli kullanılarak veriler SPSS16 programında analiz edilecektir. Analiz sonucunda ISO 27001 sertifikasına sahip olmanın, işletme performansını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kurumsal bilgi güvenliği, ISO 27001, BİST 100 endeksi, İşletme performansı

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553