İktisadi ve Mali Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

Erdoğan TEYYARE, Buket AYYILDIZ, Hüseyin DİRİCAN, Bediha Sultan ZIVALI, Betül RENKLİ

Öz


Bireylerin iktisadi ve mali konulardaki bilgi düzeyleri, yaşadığımız dünyayı anlamada, bireysel ve toplumsal açıdan rasyonel kararlar alabilmesinde ve bireylerin karar verme süreçlerinde aktif bir rol alabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İktisadi ve mali okuryazarlık düzeyinin artmasında hiç
şüphe yok ki eğitimin rolü çok büyüktür. Bu amaçla çalışmada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik bir araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada analiz bulgularına göre İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin ekonomik ve mali okuryazarlık düzeylerinin iyi sayılabilecek, ortalamanın üstünde bir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, bölümler arası, akademik başarı düzeyi ve sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ekonomik okuryazarlık, Mali okuryazarlık, Vergi okuryazarlığı

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553