Spor Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hasan OSMANOĞLU, Hanifi ÜZÜM, Ünal KARLI, Ali AYCAN

Öz


Bu çalışma, spor turizmi yapan otellerin sporculara sundukları hizmetlerin kalitesini ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek amacı ile yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek “Spor Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeği (STHKÖ)” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğe açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda ölçeğin 28 madde ve 5 alt boyuttan oluştuğu gözlenmiştir. Ölçeğin alt boyutları “Spor tesisleri, α=0.96”, “Çalışanlar, α=0.82”, “Eğlence, α=0.90”, “Hijyen, α=0.85” ve “Oda kalitesi, α=0.80” olarak adlandırılmıştır. Bu beş boyut toplam varyansın
%72.32’sini açıklamaktadır. Sonuç olarak ölçek otel işletmelerinin sundukları hizmetin sporcular açısından değerlendirilmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kabul edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Spor, Turizm, Otel, Hizmet, Kalite

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553