Ekonomik Büyüme ve Dış Yardımlar İlişkisi: Mısır için Bir Nedensellik Analizi

Taha EĞRİ

Öz


Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması için birçok gelişmekte olan ülke yabancı sermaye ihtiyacı duymaktadır. Bu çalışmada, önemli bir Ortadoğu ülkesi olan Mısır için ekonomik büyüme ve dış yardımlar arasındaki nedensellik ilişkisi ele alınmıştır. Yapılan analizde 1970-2015 yıllarına ait veriler ele alınmış, GSYİH ve toplam dış yardım miktarı, toplam dış borç stokunun Gayri Safi Milli Gelire oranı, ticari açıklık (ithalat ve ihracat toplamının GSYİH’ya oranı) ve GSYİH’ya oranla sabit sermaye oluşumu arasındaki ilişki test edilmiştir. Araştırmada vektör hata düzeltme modeli kullanılarak uzun dönem ilişkinin varlığı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Mısır için ele alınan model için uzun dönem ilişki anlamlı çıkmıştır. Kısa dönem ilişkileri ele aldığımızda ise dış yardımlar, dışa açıklık ve borç değişkeniyle büyüme arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Ele alınan değişkenlerden yalnızca sabit sermaye yatırımları anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimler: Mısır, VECM, Nedensellik, Zaman Serisi, Dış Yardımlar, Ekonomik Büyüme


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553