Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirme: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği

Abdulhamit EŞ, Hasan Saltuk DURAK

Öz


Sınavsız geçişin kaliteyi düşürmesi ve mezun sayısının sürekli artması, meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin iş bulma kaygılarını arttırmaktadır. Bu sebeple; bu çalışmada, meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin iş bulma kaygılarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeği geliştirebilmek için, yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Önce açıklayıcı faktör analizi uygulanarak faktörler elde edilmiş, sonrada faktörlere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu amaçla hazırlanan 33 maddelik anket, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan 293 öğrenciye uygulanmıştır. Analiz SPSS 23 (AMOS 23) paket programıyla yapılmış olup elde edilen verilerin analizinde 4 boyut ve 16 sorudan oluşan bir ölçek elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Bulma Kaygısı, Yapısal Eşitlik Modeli, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553