Üniversite Öğrencilerinin Helal Ürün Algı, Tutum ve Beklentileri: Bozok Üniversitesi Örneği

Pınar HACIHASANOĞLU, Mehmet KARA, Tansel HACIHASANOĞLU

Öz


Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin helal ürün algı, tutum ve beklentilerinin ortaya konulmasıdır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin helal ürünlerle ilgili değerlendirmelerinin, çeşitli demografik özellikler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi çalışmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır. Bu noktadan hareketle Bozok Üniversite’nde öğrenim gören öğrenciler üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda üniversite öğrencilerinin helal ürün ile ilgili algı, tutum ve davranışları belirlenmiş ve kullanılan ölçekteki ifadeler yapılan faktör analizi sonucu sekiz boyutta gruplandırılmıştır. Yapılan varyans analizi sonucu yaş, cinsiyet, ortalama aylık harcama ve ailenin ortalama aylık geliri değişkenleri açısından değerlendirmelerin farklılaşmadığı; helal ürün bilgi düzeyi ve öğrenim görülen fakülteler bazında ise değerlendirmelerin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Helal Ürün, Üniversite Öğrencileri, Helal Ürün Algı, Tutum ve Beklentiler.


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553