İçsel Pazarlama Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi: Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama

Vesile ÖZÇİFÇİ

Öz


Sağlık hizmetleri önemli bir değişim süreci içerisindedir. Bu değişim süreci içerisinde tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kuruluşların da bu ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde sınırlı çalışmanın yapılmış olduğu hastanelerde içsel pazarlama uygulamalarının, çalışanların iş tatmini (içsel tatmin ve dışsal tatmin) üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla geliştirilen anket formu Yozgat ilindeki devlet hastanelerinde çalışan236personeleuygulanmıştır.İçsel pazarlama uygulamalarının içsel tatmin ve dışsal tatmin boyutlarına etkisini belirlemek amacıyla Basit Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. İş tatmininin demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı Bağımsız Örneklem t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, içsel pazarlama uygulamaları ile çalışanların içsel tatmini ve dışsal tatmini arasında pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, cinsiyet, medeni durum, yaş, görev ve iş tecrübesi açısından iş tatmininin farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İçsel pazarlama, iş tatmini, içsel tatmin, dışsal tatmin, sağlık hizmetleri


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553