Türkiye’de Politika Belgelerinde Yaşlılara Yaklaşımın Değerlendirilmesi

Mehtap ÇAKMAK BARSBAY

Öz


Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu tarihten bugünkü Kalkınma Bakanlığı adı altındaki dönüşümüne kadar on farklı Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. 1960’lı yılların planları ile 2000’li yılların planları arasında genel olarak ideolojik ve devletin yönetim aygıtlarının planlara yansıması bakımından temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaşlılığı, önem ve öncelik göstergeleri olan sosyo-demografik durum, gelir durumu, işgücüne katılma durumu, eğitimli yaşlı nüfus, medeni durum, yoksulluk ve mortalite açılarından ele alarak 1963 yılından günümüze kadar yayınlanan kalkınma planlarında ve eş zamanlı hükümet programları ile yaşlılarla ilgili strateji belgesi, eylem planı ve raporlar gibi politika belgelerinde yer verilen hedefler bağlamında değerlendirmektir.

 

Anahtar Sözcükler: Politika analizi, Yaşlılık politikaları


Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553