Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Farkların Azaltılmasındaki Rolü ve Etkililiği: Ülke Deneyimlerinin Karşılaştırılması

Seyit Köse, Fatih Konur

Öz


Bölgelerarası gelişmişlik farkları hemen hemen tüm ülkelerin ortak sorunlarından önemli birisidir. Bölgelerin sahip oldukları kaynak donanımları, kendilerine özgü varlıkları ve özellikleri arasındaki farklılıklar ülke içerisindeki bölgelerin gelişme performanslarını çok farklı etkilemektedir. Avrupa Birliği (AB) bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltabilmek için bu soruna son yıllarda daha fazla fon ayırmakta ve daha etkin yöntemler uygulamaktadır. AB bölgesel kalkınma politikalarının hayata geçirilmesinde ülkelerin Bölgesel Kalkınma Ajans’ları (BKA’lar) önemli bir yere sahiptir. Çeşitli kesimler tarafından AB’nin uyguladığı bölgesel politikaların bazılarında başarılı olduğu, bazılarında ise başarılı olamadığı öne sürülmektedir. AB’ye üyelik sürecinde olan Türkiye de son Ulusal Kalkınma Planları’nın bölgesel kalkınma stratejilerinde önemli değişikliklere gitmiştir. AB programlarından ve fonlarından etkin bir şekilde daha fazla faydalanabilmek için BKA’ların bir an önce kurulup faaliyete başlamaları çabalarına girişilmiştir. Bu çalışmanın amacı, AB üyesi ülkelerdeki seçilmiş örnek ülkelere (İngiltere, Almanya ve Polonya’ya) ait BKA’ları incelemek, farklı bölgelere yönelik iyi ve kötü uygulama örneklerinden yararlanarak Türkiye’de kurulmakta olan BKA’lar için ve bölgesel kalkınma stratejileri ve politikalarına yönelik önerilerde bulunmaktır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553