Birinci ve İkinci Nesil Washington Uzlaşması: Neoliberal İktisat Politikalarının 1980’den Sonraki Evrimi

Cengizhan Yıldırım

Öz


İnsanlık refahı için iktisadi kararlarda piyasanın belirleyicisi olması gerektiğini savunan ve 1980’li yıllarda ana akım iktisat haline neoliberal iktisat politikaları, sabit iktisat politikalarından oluşmaz. Piyasanın egemen kılınması için ulusal ve uluslararası alanda serbest ticaret, denk bütçe, maliye disiplini, özelleştirme ve deregülasyondan oluşan Birinci Nesil Washington Uzlaşması; yoksulluğun artması, gelir dağılımının bozulması, iktisadi krizlerin yaşanması, her ülkeye aynı tip politikaların aynı sırayla uygulanması için salık verilmesi ve kurumların ihmali gibi konularda aldığı eleştirilerden dolayı, bu eleştiri konularını da içeren İkinci Nesil Washington Uzlaşması’na dönüşmüştür. Böylece neoliberal iktisat politikalarının da zaman içinde nasıl değiştiği görülür. Bu makalede, piyasa ekonomisinden ödün verilmeden gerçekleşen ve günümüzde de devam bu dönüşüm ele alınmıştır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553