1990’lu Yıllarda Uluslararası İlişkiler ve Çatışma Çözümünde Neorealizm ve Neo-Gramsiyan Hegemonya Kavramı

Sezai Özçelik

Öz


Bu makale uluslararası ilişkiler ve çatışma çözümü kuramlarını neorealist ve neo-Gramsiyan hegemonya kavramlarını çerçevesinde 1990’lı yılları kapsayacak şekilde açıklamayı hedeflemektedir. Birinci bölümde, neorealist hegemonya kuramlarını odaklanılacaktır. Hegemonik istikrar kuramı (HİT) Soğuk Savaş sonrası dünya politikası ve çatışma çözümü ile ilgili olaylari açıklayabilme kabiliyeti test edilecektir. Özellikle neorealist hegemonya kuramlarının Soğuk Savaş sonrası dünya düzenini açıklamakta yetersiz kalması sonucu, neo-Gramsiyan hegemonya kavramı ile birlikte Gramsci’nin siyasi düşünce tarihine kazandırdığı öteki önemli kavramlar – tarihsel blok, pasif devrim, sivil toplum ve pozisyon savaşı/hareket savaşı – açıklanacaktır. Daha sonra uluslararasi ilişkiler ve dünya düzeni hakkında önemli çalışmaları bulunan Cox’un kuramı, kritik teori olarak incelenecektir. Makalenin sonunda yapısal çatışmaların çözümü ve analizi konusunda bir model oluşturulmaya çalışılacaktır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553