Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çatışma Yönetim Tarzlarına Etkisi: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma

Güler Tozkoparan

Öz


Birey ve örgüt yaşamının kaçınılmaz olgularından biri olan çatışmayı, kaçarak ya da görmezden gelerek yok saymak yerine etkili biçimde yönetmek, birey ve örgüt sağlığı için temel oluşturmaktadır. Çatışmanın etkili yönetiminde çatışma yönetim tarzları belirleyici rol oynamakta, bu tarzlar ise çeşitli değişkenler tarafından etkilenmektedir. Bu değişkenler arasında yer alan kişilik özellikleri, çatışma yönetiminde büyük önem taşımaktadır. Özellikle de, örgütlerde çatışmaların yönetiminden sorumlu olan ve günlük çalışma zamanlarının önemli bir kısmını çatışmayı yönetmeye ayıran yöneticilerin çatışmayı yönetme tarzlarının; birey, grup ve örgüt etkinliğini önemli ölçüde etkilediğini gösteren araştırmalar mevcuttur. Bu noktadan hareketle, kişilik özellikleri ile yöneticilerin çatışma yönetim tarzları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla, özel sektörde çalışan yöneticiler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, beş faktör kişilik özellikleri ile yöneticilerin çatışma yönetim tarzları arasında ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553