Borç Krizi Merkez Bankası Bağımsızlığı İlişkisi: Parasal Birliğe Dahil Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi

Ekrem Erdem, Tekin Akdemir, M. Fatih İlgün

Öz


Son 30 yıllık dönemde makroekonomik istikrarın sağlanması ve korunması amacıyla birçok ülkede merkez bankası bağımsızlığına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Merkez bankaları fiyat istikrarı amacı üzerinde odaklanırken, maliye politikalarının makroekonomik istikrar üzerindeki etkileri nedeniyle mali disipline verilen önem artmıştır. Ancak 2008 küresel finansal krizi sonrasında uygulanan genişletici politikalar, Avrupa Birliği’nde özellikle Parasal Birliğe dahil ülkelerde yeni bir borç krizinin temellerini atmıştır. Kriz karşıtı politikalarda maliye politikalarının genişletici etkileri öne çıkarken, para ve maliye politikalarının etkilişimi de daha fazla tartışılır olmuştur. Bu çalışmada, AB’de ortak para alanına dahil ülkelerde merkez bankasının bağımsızlığının maliye politikası uygulamaları ve kamu borç stokuna yansımalarını değerlendirilmektedir. Çalışmanın analiz sonuçları; Euro bölgesi ülkelerinde, merkez bankası bağımsızlığındaki artışın kamu borç stoku üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553