MINT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi: Uzun Dönem Panel Nedensellik Testinden Kanıtlar

Zafer Öztürk, Ertuğrul Yıldırım

Öz


Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) kişi başına gelir ile karbondioksit emisyonu arasında ters U şeklinde bir ilişkinin olduğunu öne sürmektedir. ÇKE hipotezini test etmek isteyen bir çok çalışma olmasına rağmen, ampirik bulgu ve sonuçlar belirsizdir. Bu çalışma iki nedenle önceki literatürden farklılaşmaktadır. İlk olarak bu çalışma daha önceki ÇKE çalışmalarında bulunmayan MINT ülkeleri üzerine yapılmıştır. MINT ülkeleri Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’den oluşmaktadır. Çalışmada Dünya Bankası veri tabanı WDI’ın 2013 verilerinden elde edilen yıllık kişi başına GSYİH ve kişi başına karbondioksit emisyonu rakamları kullanılmıştır. Veriler 1967-2010 dönemine aittir. İkinci olarak ÇKE hipotezini test etmek için Canning ve Pedroni (2008) tarafından önerilen uzun dönem panel nedensellik testi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları ÇKE hipotezini sadece Nijerya örneğinde desteklemiştir.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553