Akademik Personelin Finansal Gönenç Hâli ile Finansal Davranış Eğilimi Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Araştırma

Seyfettin Ünal, Yavuz Selim Düger

Öz


Bu çalışmanın amacı, akademik personelin finansal davranış eğilimlerini ortaya koymak ve finansal davranış eğilimlerinin finansal gönenç haline etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda literatürdeki tartışmaları ve bulguları, ayrıca demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak hipotezler oluşturulmuştur. Çalışmanın hipotezlerini test etmek amacıyla Dumlupınar Üniversitesi’nin bütün birimlerinde görev yapan akademik personele yönelik anket uygulanmış ve 246 akademik personelden oluşan bir örneklem büyüklüğüne ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak, aritmetik ortalama, tekyönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey testi, t testi ve Pearson korelasyon analizi uygulanarak değerlendirilmiştir. Analizlerin sonucunda çalışmaya katılan akademik personelin finansal gönenç durumlarından sınırlı düzeyde memnun oldukları ve finansal davranış eğiliminin finansal gönenç hali üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDFİletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553