Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Bahar 2012 Türkiye’de Bölgesel Olarak Devlet Demiryollarının 2000-2010 Döneminde VZA ile Etkinliğinin ve Malmquist Endeksi ile Toplam Faktör Verimliliğinin Belirlenmesi Öz   PDF
Murat Sarıkaya, Ali Kabasakal, Aziz Kutlar
 
Bahar 2017 Türkiye’de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sektörel Analizi Öz   PDF
Can USTA, Metin BERBER
 
Bahar 2014 Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru Ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi Öz   PDF
Sibel Selim, Emine Türkan Ayvaz Güven
 
Güz 2007 Türkiye’de Gelir Dağılımının Toplanma Oranı Yöntemiyle Analizi Öz   PDF
Cem Doğan, Murat Tek
 
Güz 2016 Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenlerinin Bölgesel Analizi Öz   PDF
Engin DÜCAN
 
Özel Sayı 2018 Türkiye’de İşsizlik Histerisis Hipotezinin Geçerliliğinin Ampirik Olarak Değerlendirilmesi Öz
Selim YILDIRIM, Selim İNANÇLI
 
Güz 2005 Türkiye’de Konut Sorununun Çözümünde Farklı Bir Yaklaşım; Belediye-Toplu Konut İdaresi-Konut Kooperatifleri İşbirliği Modeli Öz   PDF
Mithat Arman Karasu
 
Güz 2013 Türkiye’de Kur Rejimi Uygulaması ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Analiz Öz   PDF
Şahabettin Güneş
 
Bahar 2013 Türkiye’de Ulaştırma Sektörü Enerji Tüketiminin Azaltılması: Bir Senaryo Yaklaşımı Öz   PDF
Ali Osman Solak
 
Güz 2017 Türkiye’de Vergi Yükünün Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri ile Karşılaştırma Öz   PDF
Harun KILIÇASLAN, Sercan YAVAN
 
Bahar 2011 Türkiye’nin Emek Yoğun Mal İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi Öz   PDF
Oğuz Kara, Birol Erkan
 
Güz 2012 Türkiye’nin Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleriyle Ticaretinin Analizi Öz   PDF
Hamza Çeştepe
 
Güz 2013 Türkiye’ye Gelen Yabancı Turist Sayısı, Amerikan Doları Kuru ve Ekonomik Kriz Yılları Arasında Bir Granger Nedensellik İlişkisi Analizi Öz   PDF
Volkan Sevinç
 
Güz 2015 Ülke Göstergelerinin Vikor Yöntemi ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Semin Paksoy
 
Güz 2007 Ulus Devletin Siyasal Meşruiyeti: Küreselleşmenin Yansımaları Öz   PDF
Davut Ateş
 
Güz 2012 Ulusal Tasarruflar ve Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarrufların Önemi Öz   PDF
Ercan Sancak, Nedret Demirci
 
Bahar 2015 Uluslararası Ortaklık Yapısının Hisse Senedi Getirisi Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması Öz   PDF
Ebru Demirci, Serap Şahin
 
Bahar 2008 Uluslararası Rekabet Gücüne Farklı Bakışlar Öz   PDF
Emin Çivi, İbrahim Erol, Turgay İnanlı, Ece D. Erol
 
Bahar 2014 Uluslararası Vergileme İlkeleri Ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
İclal Dağlıoğlu, Hüseyin Güçlü Çiçek
 
Bahar 2017 Üniversite Öğrencilerinin Çevreci Reklamlara Yönelik Tutumlarını Etkileyen Demografik Faktörlerin Belirlenmesi: Ampirik Bir Çalışma Öz   PDF
Baran ARSLAN, Tolga DURSUN
 
Özel Sayı 2018 Üniversite Öğrencilerinin Helal Ürün Algı, Tutum ve Beklentileri: Bozok Üniversitesi Örneği Öz
Pınar HACIHASANOĞLU, Mehmet KARA, Tansel HACIHASANOĞLU
 
Bahar 2018 Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Kimlik Durumunun Değerlendirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Elif KARABULUT TEMEL, Hülya ERKANLI, Yusuf Volkan TOPUZ
 
Güz 2014 Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme Yöntemi ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama Öz   PDF
Tansel Hacıhasanoğlu
 
Bahar 2013 Vergi Mükelleflerinin Kayıt Dışı Ekonomi Algısı: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma Öz   PDF
İhsan Cemil Demir, Mustafa Küçükilhan
 
Güz 2015 Vergi Planlaması Çerçevesinde Uzlaşma Kurumu Öz   PDF
Onur EROĞLU, Ömer Özgür EFTEKİN
 
Toplam 278 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>