Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Bahar 2014 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının İMKB 100 Endeksi Üzerine Etkisi: Çok Değişkenli Regresyon Analizi Öz   PDF
Yusuf Demir, Mustafa Terzioğlu
 
Özel Sayı 2018 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirme: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği Öz
Abdulhamit EŞ, Hasan Saltuk DURAK
 
Bahar 2015 MINT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi: Uzun Dönem Panel Nedensellik Testinden Kanıtlar Öz   PDF
Zafer Öztürk, Ertuğrul Yıldırım
 
Güz 2011 Moderator Roles of Interpersonal Effects on the Influence of Consumer Ethnocentrism on Intention to Buy Foreign Products: A Cross Cultural Testing Öz   PDF
Canan Eryiğit, Bahtışen Kavak
 
Özel Sayı 2018 Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin İş Etiğine Bakış Açılarına İlişkin Giresun Üniversitesi’nde Vaka Araştırması Öz
Murat SERÇEMELİ
 
Bahar 2015 Muhasebe Eğitiminde Etik İkilem ve Etik Karar Alma Konularına Yönelik KTÜ-İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Abdulkerim Daştan, Uğur Bellikli, Yaşar Bayraktar
 
Güz 2015 Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu İli Örneği Öz   PDF
Tülay YEL, Meziyet Sema ERDEM
 
Güz 2010 Muhasebe Meslek Ortaklığının Sağlayacağı Yararların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Sivas Örneği Öz   PDF
M. Mustafa Kısakürek, Nesrin Alpan
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Muhasebe Standartları Bağlamında Otel İşletmelerinde Çevre Muhasebesi Öz   PDF
Ahmet Aktürk, Fatma Akcanlı, Hasan Şenol, Yılmaz Akyüz
 
Bahar 2016 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Karanlık Yönü: Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma Öz   PDF
Sertaç ÇİFCİ, Süreyya KARSU, Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU
 
Bahar 2010 Nepotizm’in Çalışanlar Üzerine Etkileri: Aile İşletmelerine Yönelik Bir Saha Araştırması Öz   PDF
Mustafa Büte, Erdal Tekarslan
 
Bahar 2013 Old and New Diplomacy and the Role of Communication Öz   PDF
Fatih Mehmet Sayın, Betül Ayşe Sayın
 
Bahar 2005 Optimum Para Sahası Teoremi Altında Türkiye’nin Avrupa Para Birliği’ne Uyumu Öz   PDF
Hamza Şimşek
 
Bahar 2015 Organik Gıda Satın Alma Niyetinde Tutum, Sağlık Bilinci ve Gıda Güvenliğinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Erol Ustaahmetoğlu, İsmail Tamer Toklu
 
Bahar 2016 Örgütsel Sessizlik Türlerini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi Öz   PDF
Halime GÖKTAŞ KULUALP, Ahmet Ferda ÇAKMAK
 
Güz 2015 Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin İşgörenlerin Kariyer Planlamaları Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Elbeyi Pelit, Mehmet Kahyaoğlu
 
Bahar 2006 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Sait Gürbüz
 
Güz 2015 Örgütsel ve Sosyal Destek Algılarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş ve Evlilik Tatmininin Aracılık Rolü Öz   PDF
Sema Polatcı
 
Güz 2015 Osmanlı Devleti'nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi Öz   PDF
Hüseyin Güçlü Çiçek, Süleyman Dikmen
 
Bahar 2011 Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Davranışsal ve Psikolojik Güçlendirme Algılamalarındaki Farklılıklar Öz   PDF
Elbeyi Pelit, Yüksel Öztürk
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Otel İşletmelerinin Pazarlama Birimi Yapılarına Göre Performanslarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Kahraman Çatı, Önder Kethüda, Seyda Faikoğlu
 
Güz 2009 Otel İşletmesi İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Yasin Keleş, Elbeyi Pelit
 
Bahar 2014 Otelcilik Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (Kkp) Uygulamalarındaki Algılanan Kritik Başarı Faktörlerinin Kkp Sisteminin Algılanan Başarısı Üzerindeki Etkileri: Ankara’daki İş Otellerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Arzu Aypar Tekbaş, Mine Ömürgönülşen
 
Bahar 2015 Özel Bir Hastanenin Tomografi Ünitesinde Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri Öz   PDF
Tuncay Köse, Serap Durukan Köse, Büşra Uyar
 
Bahar 2014 Pazar Yönlülüğün Tedarikçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Öz   PDF
Seyit Ahmet Solmaz, Oğuz Türkay
 
Toplam 278 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>