Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Güz 2012 Libya’daki Arap Baharı’na Yönelik Türk Dış Politikasına Konstrüktivist Bir Yaklaşım Öz   PDF
Zafer Akbaş, Zeynep Arslan Düzgün
 
Güz 2011 Logistik Regresyon Tekniği ile Trafik Kazalarını Etkileyen Risk Faktörlerinin İncelenmesi: Sivas, Kayseri, Yozgat Örneği Öz   PDF
Mahmut Kartal, Aziz Kutlar, Abdülkadir Beğen
 
Güz 2012 Makroekonomik Değişkenler ile Sermaye Hareketlerinin İMKB-100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Sait Albayrak, Nurettin Öztürk, Şevket Tüylüoğlu
 
Bahar 2017 Mali Regülasyon Olarak Sağlık Regülasyonlarının Sağlık Kurumlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Uygulama Tebliği Öz   PDF
Mustafa Alpin GÜLŞEN, Mustafa YILDIRAN
 
Güz 2014 Mamul Fiyatları İle Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erdemir Üzerine Bir Uygulama Öz   PDF
Murat Yıldırım, Muhammet Belen, Yasin Kütük
 
Bahar 2012 Managing the Rivalry of Antithetic Institutional Logics: A Qualitative Study in the Scope of Turkish Healthcare Field Öz   PDF
Oktay Koç, Levent Vurgun
 
Bahar 2009 Manufacturing and Non-Manufacturing Employment, Exchange Rate and Oil Price: A U.S. State-Level Time Series Analysis Öz   PDF
Bradley T. Ewing, Benhua Yang
 
Bahar 2014 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının İMKB 100 Endeksi Üzerine Etkisi: Çok Değişkenli Regresyon Analizi Öz   PDF
Yusuf Demir, Mustafa Terzioğlu
 
Özel Sayı 2018 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirme: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Abdulhamit EŞ, Hasan Saltuk DURAK
 
Bahar 2015 MINT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi: Uzun Dönem Panel Nedensellik Testinden Kanıtlar Öz   PDF
Zafer Öztürk, Ertuğrul Yıldırım
 
Güz 2011 Moderator Roles of Interpersonal Effects on the Influence of Consumer Ethnocentrism on Intention to Buy Foreign Products: A Cross Cultural Testing Öz   PDF
Canan Eryiğit, Bahtışen Kavak
 
Özel Sayı 2018 Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin İş Etiğine Bakış Açılarına İlişkin Giresun Üniversitesi’nde Vaka Araştırması Öz   PDF
Murat SERÇEMELİ
 
Bahar 2015 Muhasebe Eğitiminde Etik İkilem ve Etik Karar Alma Konularına Yönelik KTÜ-İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Abdulkerim Daştan, Uğur Bellikli, Yaşar Bayraktar
 
Güz 2015 Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu İli Örneği Öz   PDF
Tülay YEL, Meziyet Sema ERDEM
 
Güz 2010 Muhasebe Meslek Ortaklığının Sağlayacağı Yararların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Sivas Örneği Öz   PDF
M. Mustafa Kısakürek, Nesrin Alpan
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Muhasebe Standartları Bağlamında Otel İşletmelerinde Çevre Muhasebesi Öz   PDF
Ahmet Aktürk, Fatma Akcanlı, Hasan Şenol, Yılmaz Akyüz
 
Bahar 2016 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Karanlık Yönü: Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma Öz   PDF
Sertaç ÇİFCİ, Süreyya KARSU, Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU
 
Bahar 2010 Nepotizm’in Çalışanlar Üzerine Etkileri: Aile İşletmelerine Yönelik Bir Saha Araştırması Öz   PDF
Mustafa Büte, Erdal Tekarslan
 
Bahar 2013 Old and New Diplomacy and the Role of Communication Öz   PDF
Fatih Mehmet Sayın, Betül Ayşe Sayın
 
Bahar 2005 Optimum Para Sahası Teoremi Altında Türkiye’nin Avrupa Para Birliği’ne Uyumu Öz   PDF
Hamza Şimşek
 
Bahar 2015 Organik Gıda Satın Alma Niyetinde Tutum, Sağlık Bilinci ve Gıda Güvenliğinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Erol Ustaahmetoğlu, İsmail Tamer Toklu
 
Bahar 2016 Örgütsel Sessizlik Türlerini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi Öz   PDF
Halime GÖKTAŞ KULUALP, Ahmet Ferda ÇAKMAK
 
Güz 2015 Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin İşgörenlerin Kariyer Planlamaları Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Elbeyi Pelit, Mehmet Kahyaoğlu
 
Bahar 2006 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Sait Gürbüz
 
Güz 2015 Örgütsel ve Sosyal Destek Algılarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş ve Evlilik Tatmininin Aracılık Rolü Öz   PDF
Sema Polatcı
 
Toplam 293 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>